Home
Download

Other Documents

Title Date Download
TYBCOM SEM6 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:05 pm Download
TYBA SEM6 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:04 pm Download
SYBCOM SEM4 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:04 pm Download
SYBA SEM4 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:03 pm Download
FYBCOM SEM2 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:03 pm Download
FYBA SEM2 GIA ROLL NUMBER YEAR 2022-2023 20-01-2023 10:01 pm Download
ટી.વાય.બી.કોમ સેમ-૫ રોલ નંબર ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ 02-09-2022 11:48 pm Download
ટી.વાય.બી.એ. સેમ-૫ રોલ નંબર ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ 02-09-2022 11:47 pm Download
એસ.વાય.બી.કોમ. સેમ-૩ રોલ નંબર ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ 02-09-2022 11:46 pm Download
એસ.વાય.બી.એ. સેમ-૩ રોલ નંબર ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ 02-09-2022 11:45 pm Download
એન.સી.સી. વેઈટીગ લીસ્ટ ૨૦૨૨ 17-08-2022 04:14 am Download
એન.સી.સી. સિલેક્શન ૨૦૨૨ 17-08-2022 04:07 am Download
એમ એ.(ઇકો) સેમ ૧ બીજી મેરીટ યાદી 18-07-2022 08:23 am Download
એમ કોમ સેમ ૧ બીજી મેરીટ યાદી 18-07-2022 08:22 am Download
એફ વાય બી કોમ સેમ ૧ બીજી મેરીટ યાદી 18-07-2022 08:22 am Download
એફ વાય બી એ (સેલ્ફ ફાઈનાન્સ)સેમ ૧ બીજી મેરીટ યાદી 16-07-2022 03:40 am Download
એફ વાય બી એ (જી.આઈ.એ.)સેમ ૧ બીજી મેરીટ યાદી 16-07-2022 03:39 am Download
એમ.એ.(ઇકો.) સેમેસ્ટર - ૧ની પ્રથમ મેરીટ યાદી 04-07-2022 07:59 am Download
એમ.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧ની પ્રથમ મેરીટ યાદી 05-07-2022 03:32 am Download
એફ.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧ની પ્રથમ મેરીટ યાદી 04-07-2022 07:49 am Download
એફ.વાય.બી.એ. (સેલ્ફ ફાઈનાન્સ) પ્રથમ મેરીટ યાદી 05-07-2022 03:32 am Download
એફ.વાય.બી.એ.(ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) પ્રથમ મેરીટ યાદી 04-07-2022 07:46 am Download
જુનીયર ક્લાર્ક ની આજરોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા નું પરિણામ 03-07-2022 07:05 am Download
pg approval -2 08-10-2021 10:27 am Download
pg approval-1 08-10-2021 10:27 am Download
TYBCOM SEM 5 2020-2021 INTERNAL ASSESSMENT RESULT 05-01-2021 02:44 pm Download
SYBCOM SEM 3 2020-2021 INTERNAL ASSESSMENT RESULT 05-01-2021 02:43 pm Download
Principal Manubhai Bhayani biodata 14-12-2020 10:43 pm Download
એસ વાય બી કોમ સેમ 3 રોલ નંબર 25-11-2020 06:20 am Download