Home
Notices

Notices

Mar 10
એફ વાય બી એ જી આઇએ સેમ - ૨ એફ વાય બી એ એ સ એફ સેમ - ૨ એસ વાય બી એ સેમ - ૪ અને ટી વાય બી એ સેમ - ૬ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ

10-03-2023 12:56 am

એફ વાય બી એ જી આઇએ સેમ - ૨ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ  જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100045042717.pdf

એફ વાય બી એ એ સ એફ સેમ - ૨ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ  જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100045332147.pdf

એસ વાય બી એ  સેમ - ૪ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ  જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100046107849.pdf

ટી વાય બી એ સેમ - ૬ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ  જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100047066071.pdf

Mar 10
એફ વાય બી કોમ સેમ ૨ ૪ અને ૬ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ

10-03-2023 12:49 am

એફ વાય બી કોમ સેમ ૨ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100041378185.pdf

એસ વાય બી કોમ સેમ ૪ ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100042265486.pdf

ટી વાય બી કોમ સેમ  ની ઇન્ટર નલ પરિક્ષા ૨૦૨૩ નું પરીણામ જોવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202303100042436356.pdf

Jan 20
વર્ષ : ૨૦૨૨-૨૦૨૩ બી .એ. / બી.કોમ. સેમ - ૨, ૪ અને ૬ (જી.આઈ.એ.) ના રોલ નંબર

20-01-2023 10:15 pm

વર્ષ  : ૨૦૨૨-૨૦૨૩ બી.એ./બી.કોમ. સેમ-૨, ૪ અને ૬ ના રોલ નંબર (જી.આઈ.એ.)ના રોલ નંબર જોવા માટે નીચે જણાવેલ લીંક પર જવા જણાવવા માં આવે છે.

LINK FOR FYBA SEM2 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202201392656.pdf

LINK FOR FYBCOM SEM2 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202203286600.pdf

LINK FOR SYBA SEM4 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202203494066.pdf

LINK FOR SYBCOM SEM4 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202204151124.pdf

LINK FOR TYBA SEM6 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202204358697.pdf

LINK FOR TYBCOM SEM6 GIA ROLL NUMBER 2022-2023

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202301202205037628.pdf

Oct 17
ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨નું પરિણામ

17-10-2022 02:02 am

એફ.વાય.બી.એ. (ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) સેમેસ્ટર - ૧ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170149051430.pdf

એફ.વાય.બી.એ. (સેલ્ફ ફાઈનાન્સ) સેમેસ્ટર - ૧ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170149272216.pdf

એફ.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170153135790.pdf

એસ.વાય.બી.એ. સેમેસ્ટર - ૩ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170150355969.pdf

એસ.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૩. ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170151265666.pdf

ટી.વાય.બી.એ. સેમેસ્ટર - ૫ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170152245275.pdf

ટી.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૫ ઇન્ટરનલ પરિક્ષા સપ્ટેબર/ઓક્ટોબર - ૨૦૨૨

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202210170152431964.pdf

Sep 02
એસ.વાય.બી.એ. /કોમ. સેમ-૩ અને ટી.વાય.બી.એ./કોમ. સેમ-૫ ના ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના રોલ નંબર જોવા માટે ની લીંક.

02-09-2022 11:55 pm

એસ.વાય.બી.એ. સેમ-૩ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના રોલ નંબર જોવા માટે ની લીંક 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202209022345462014.pdf

એસ.વાય.બી.કોમ. સેમ-૩ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના રોલ નંબર જોવા માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202209022346447479.pdf

ટી.વાય.બી.એ. સેમ-૫ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના રોલ નંબર જોવા માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202209022347218813.pdf

ટી.વાય.બી.કોમ. સેમ-૫ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના રોલ નંબર જોવા માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202209022348346547.pdf

Jul 18
એફ.વાય.બી.એ. સેમ ૧ ની બીજી મેરીટ યાદી

18-07-2022 08:29 am

એફ.વાય.બી.એ. સેમ ૧ ની બીજી મેરીટ યાદી 

એફ.વાય.બી.એ. (ગ્રાન્ટ  ઇન એઇડ) સેમ ૧ મેરીટ  યાદી માટે ની લીંક 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207160339362292.pdf

એફ.વાય.બી.એ. (સેલ્ફ ફાઈનાન્સ ) સેમ  ૧ બીજી મેરીટ યાદી માટે ની લીંક 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207160340523788.pdf

એફ.વાય.બી.કોમ સેમ  ૧ બીજી મેરીટ  યાદી  માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207180822154219.pdf

એમ.એ. (ઇકો) સેમ  ૧ બીજી મેરીટ  યાદી  માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207180823314616.pdf

એમ.કોમ. સેમ  ૧ બીજી મેરીટ  યાદી  માટે ની લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207180822478477.pdf

વધુ વિગત માટે કોલેજ નોટીસ બોર્ડ જોવા વિનંતી 

Jul 05
એફ.વાય.બી.એ.(ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) સેમેસ્ટર - ૧, એફ.વાય.બી.એ.(સેલ્ફ ફાઈનાન્સ ) સેમેસ્ટર - ૧,એફ.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧ ,એમ.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧, એમ.એ. સેમેસ્ટર - ૧ પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી

05-07-2022 03:38 am

એફ.વાય.બી.એ.(ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) સેમેસ્ટર - ૧ પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી માટે લીંક 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207040746511817.pdf

એફ.વાય.બી.એ.(સેલ્ફ ફાઈનાન્સ ) સેમેસ્ટર - ૧ પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી માટે લીંક

 http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207050332512053.pdf

એફ.વાય.બી.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧  પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી માટે લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207040749538387.pdf

એમ.કોમ. સેમેસ્ટર - ૧  પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી માટે લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207050332327869.pdf

એમ.એ. સેમેસ્ટર - ૧  પ્રવેશ-૨૦૨૨  પ્રથમ મેરીટ યાદી માટે લીંક

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207040759367524.pdf

 

Jul 03
જુનીયર ક્લાર્ક ની આજરોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા નું પરિણામ

03-07-2022 07:06 am

જુનીયર ક્લાર્ક ની તા. ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ આજરોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા નું પરિણામ જાણવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202207030705104550.pdf

 

 

Apr 12
માર્ચ_૨૦૨૨ માં લેવાયેલ બી એ / બી કોમ સેમ ૪ અને ૬ ની ઇન્ટરનલ પરિક્ષા નું પરિણામ જાહેર

12-04-2022 03:33 am

માર્ચ_૨૦૨૨ માં લેવાયેલ બી એ / બી કોમ સેમ ૪ અને ૬ ની ઇન્ટરનલ પરિક્ષા નું પરિણામ જોવા માટે ની લીંક

બી એ સેમ ૪ માટે 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202204120312179066.pdf

બી કોમ સેમ ૪ માટે 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202204120312179066.pdf

બી એ સેમ ૬ માટે 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202204120312429033.pdf

બી કોમ સેમ ૬ માટે 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/result/202204120313035358.pdf

નોટીસ માટે 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202204120331312124.jpeg

 

Apr 11
જુનીઅર ક્લાર્ક ભરતી અંગે નોટીસ

11-04-2022 02:11 am

જુનીઅર ક્લાર્ક ભરતી અંગે નોટીસ

જુનીઅર ક્લાર્ક - ૧ (બિન અનામત )ની જગ્યા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના વખતો વખતના આદેશ અને સૂચનો મુજબ ભરતી કરવામાં આવશે. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી લેખિત તથ કોમ્પ્યુંટર પ્રોફિસીયંસી પરિક્ષા મુજબ  આ જગ્યા ની ભરતી કરવામાં આવશે. જેની સર્વે ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે. 

તારીખ : ૦૫/૦૪/૨૦૨૨

સ્થળ : માંડવી- કચ્છ.

Apr 02
જુનિયર કલાર્ક ૦૧ (બિન અનામત) ની અરજી માટેની લાયકાત તથા  શરતો અને એપ્લીકેશન ફોર્મ માટેની લીંક

02-04-2022 02:23 am

જુનિયર કલાર્ક ૦૧ (બિન અનામત)ની અરજી માટેની લાયકાત તથા  શરતો અને એપ્લીકેશન ફોર્મ માટે નીચેની લીંક યુ. આર. એલ. માં કોપી કરવી અથવા લીંક પર ક્લિક કરવું.

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202204020215201840.pdf

Oct 26
એન.સી.સી. સિલેક્સન યાદી ૨૦૨૧

26-10-2021 09:38 am

એન.સી.સી. સિલેક્સન યાદી ૨૦૨૧ જોવા માટે નીચેની લિન્ક ખોલો 

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/

Oct 26
એફ.વાય.બી.એ. ચોથી મેરીટ યાદી

26-10-2021 09:10 am

એફ.વાય.ઐ.એ. ચોથી મેરીટ યાદી જોવા માટે નીચેની કિંગ ખોલો

http://www.ssvacmandvikutch.in/upload/other/202110260908342443.pdf